top of page

Medlemsvilkår

Vilkår beskrevet under kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i avtalen («Medlemsavtalen») og REBEL. Vilkårene er en del av Medlemsavtalen. I tillegg til Medlemsavtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er beskrevet på vår nettside.

Rebel medlemskap

II.a. Medlemskap hos Rebel kan tegnes av myndige personer som:

II.b. Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter Rebels vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade.

II.c. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap hos Rebel.

II.d. Ikke tidligere har blitt utestengt fra Rebel

II.e. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap hos Rebel.

II.f. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Rebel, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet og herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

II.g. Ved innmelding/første oppmøte til trening på senteret vil det bli tatt bilde av Medlemmet i resepsjonen. 

II.h. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen.  

II.i. Medlemskapet hos Rebel er et løpende avtaleforhold, uavhengig av bindingstid. Medlemskapet løper således videre etter utløp av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel VII.

II.j. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

II.k. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene hos Rebel, eller i regi av Rebel slik angitt i Medlemsavtalen. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

II.l. Rebels til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettsiden. 

II.m. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere tilleggstjenester i samsvar med Rebels til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

II.n. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan ikke nedgrader medlemskap som er tegnet med bindingstid. Kun medlemskap uten bindingstid som løper fra måned til måned kan nedgraderes. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned etter avtale mellom Medlemmet og Rebel.

II.o. Medlemmer som innehar et medlemskap som Rebel ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til Rebels til enhver tid gjeldende medlemskapsstruktur.

II.p. Rebel vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

II.q. Rebel vil så langt det lar seg gjøre tilpasse tilbud og åpningstider på i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Senteret vil til tider holde stengt eller ha redusert tilbud i forbindelse med helligdager, vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1).

II.r. Kameraovervåking vil bli gjennomført på Rebel.

II.s. Rabattordninger

II.t. Student

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap med 12 måneders binding. Student rabattsatsen er 10%. Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig studentdokumentasjon som viser at personen er fulltidsstudent. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til gjeldende listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

II.u. Bedrift 

II.v. Ordinær bedriftsavtale 

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom REBEL og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle REBEL dersom medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er tilstede vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til gjeldende listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

Betaling av medlemskap

III.a. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til Rebels til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for betaling av medlemskapet.

III.b. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og at betalingsinformasjon til enhver tid er oppdatert i medlemssystemet. Dette betyr at Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker medlemsavgiftsbeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. 

III.c. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil medlemmet bli kontaktet per epost daglig inntil medlemsavgiften er betalt. Medlemmet vil ikke kunne benytte seg av Rebels tjenester eller melde seg på gruppetimer ved uoppgjort betaling. 

III.d. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

III.e. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan REBEL først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta oppgradering av eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med  REBEL og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har  REBEL ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til gjeldende listepris.

Medlemmets ansvar

III.a. Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til REBELSs til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for betaling av medlemskapet.

III.b. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og at betalingsinformasjon til enhver tid er oppdatert i medlemssystemet. Dette betyr at Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker medlemsavgiftsbeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. 

III.c. Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil medlemmet bli kontaktet per epost daglig inntil medlemsavgiften er betalt. Medlemmet vil ikke kunne benytte seg av REBELS tjenester eller melde seg på gruppetimer ved uoppgjort betaling. 

III.d. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

III.e. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingstiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan REBEL først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre Medlemmet selv ønsker å foreta oppgradering av eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor Medlemmet innehar en særskilt rabattordning med  REBEL og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor Medlemmet fortsatt er underlagt binding, har  REBEL ensidig rett til å oppjustere den månedlige medlemsavgiften til gjeldende listepris.

Personopplysning, Kommunikasjon og Markedsføring

V.a. REBEL vil til enhver tid behandle Medlemmets personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

V.b. Medlemmet samtykker til at REBEL, og andre aktører som inngår i samme konsern, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av REBELs tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet og herunder informere om tjenester fra REBEL. 

Medlemmet samtykker til at REBEL lagrer treningshistorikk med det formål om å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge Medlemmets treningsopplegg. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på senteret, hvilke gruppetimer eller annen aktivitet/tjeneste/tilbud Medlemmet har deltatt på, samt om Medlemmet har avbestilt plass på time/aktivitet/tjeneste/tilbud. 

V.c. Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. REBEL skal bekrefte mottak av melding om sletting.

V.d. I henhold til punkt II.r. vil kameraovervåking gjennomføres på REBEL. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

V.e. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav eller regnskapsbehandling.

V.f. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at REBEL kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å velge å kontakte REBEL. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet (PT Konsultasjon) eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

V.g. Generell informasjon frs REBEL om medlemskapet vil primært bli sendt til den e-postadressen eller postadressen som Medlemmet har oppgitt.

Frys av medlemskap

VI.a. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt hos REBEL. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode.
VI.b. For de tilfeller hvor Medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall måneder som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

VI.c. Frys kan innvilges en gang i året ved medlemskap med 12 måneders bindingstid. Frys kan innvilges for minimum en måned av gangen og maksimum 2 måneder. Frys kan kun innvilges for hele måneder og kan aktiveres allerede dagen etter forespørselen er blitt behandlet.

VI.d. Frys koster 399kr/mnd. 

VI.e. Unntak for betaling av frysavgift kan innvilges i særskilte situasjoner hvor Medlemmet er forhindret fra å benytte seg av medlemskapet av medisinske årsaker eller svangerskap. Medlemmet må fremvise legeerklæring dersom en slik særskilt situasjon skal kunne godkjennes. 

VI.f. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen. Hvis Medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden, der Medlemmet ikke har kontrakt med bindingstid, gjelder således én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet frysperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

VI.g. Søknad for frys av medlemskap kan innvilges ved å sende e-post til post@rebelfitness.no og merke e-post “Frys av medlemskap”. 

VI.h. Ved ønske om forlengelse av frys må Medlemmet sende inn ny søknad til post@rebelfitness.no merket “Frys av medlemskap” være levert innen utløpet av endt frysperiode.

Oppsigelse og Endring av Medlemsavtalen

Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til REBEL innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet må sende e-post til post@rebelfitness.no og merke e-post med “Angrerett”. 

Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor REBELs lokaler. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

VII.b. Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt II.i. Oppsigelsestiden er én (1) måned fra neste trekkdato. 

VII.c. Ved oppsigelse av medlemskap skal e-post benyttes. Alternativt må Medlemmet eller den foresatte møte opp personlig REBEL senteret og signere oppsigelsesavtale hos resepsjonist eller administrasjonsansvarlig. REBEL vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

VII.d. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll*, slik som medisinsk grunnlag dokumentert av lege. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til REBEL på epost og redegjøre for omstendigheten(-e) som har inntruffet. REBEL skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen en (1) uker etter mottak.
* Flytting grunnet studier i annen by regnes ikke som særskilte uforutsett omstendighet.

VII.e. Dersom REBEL og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. REBEL kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på REBEL. 

VII.f. REBEL har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene for Medlemskap og tjenester i henhold til punkt VII. h. 

VII.g. REBEL kan ikke endre medlemsavgift på et eksisterende medlemskap innenfor bindingstiden. 

VII.h Ved endring av medlemsavgifter forbeholder REBEL seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil REBEL gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

VII.i. REBEL forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil REBEL gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

VII.j. Vedtar REBEL betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for Medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil REBEL gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

VII.k. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt VII.j. kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til REBEL innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

VII.k. Ved oppsigelse i henhold til punkt VII.j., avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra REBEL via e-post.

VII.l. REBEL har rett til å suspendere medlemskapet for en viss periode, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold anses blant annet:

VII.m. Brudd på Medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra REBEL.

VII.n. Overtredelse av dopingbestemmelsene i IV.c , herunder unnlatelse av å avgi dopingprøve på forespørsel.

Personskade, Oppbevaring og Ansvar Ved Tyveri

Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar. REBEL er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på REBEL. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av REBEL.  

VIII.b. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i skap på senter, er Medlemmet selv ansvarlig for å benytte egen lås eller kode der lås er montert på skapet. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på REBEL etter tidspunkt for ordinær stenging, har REBEL rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. REBEL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.

VIII.c. REBEL er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til REBEL. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

Ansvarsberegning, Lovvalg, Tvist og Verneting

REBEL er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer REBEL treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor REBEL kontroll og REBEL ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force Majeure).

IX.b. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

IX.c. Tvister mellom Medlemmet og REBEL skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

bottom of page